சிசுவின் மேலால் ஏறி செல்லும் கார் – பதற வைக்கும் video