Archives for இலங்கை

அணைத்து செய்திகளும் படிக்க பிரதான தளமான -www.newsehiri.com செல்ல இதில் அழுத்துக
முன்னால் போராளிகளுக்கு வேலை  வழங்கினால் 5௦ வீதம் மாணியமாக  வழங்குவோம் மைத்திரி அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

முன்னால் போராளிகளுக்கு வேலை வழங்கினால் 5௦ வீதம் மாணியமாக வழங்குவோம் மைத்திரி அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

முன்னால் போராளிகளுக்கு வேலை வழங்கினால் 5௦ வீதம் மாணியமாக வழங்குவோம் மைத்திரி அரசு அதிரடி அறிவிப்பு